Перейти до вмісту

Історія кафедри

Викладання базових дисциплін кафедри «Теорія механізмів і машин» і «Деталі машин» розпочате на Хмельницькому загальнотехнічному факультеті з вересня 1963 р. (викл. Кіницький Я.Т.), але вже у вересні 1964 р. на факультеті були організовані самостійні кафедри: загальнонаукових і загальноінженерних дисциплін. За  останньою були закріплені згадані дисципліни. У грудні 1967 р. були створені кафедри «Опору матеріалів і деталей машин» та «Теоретичної механіки і тео­рії механізмів і машин», які в 1969 р. рішенням Мінвузу УРСР реорганізовані та створена кафедра «Деталей машин і теорії механізмів і машин». В 1989 кафедру було перейменовано на кафедру «Основ конструювання машин», в 1998 р. – «Машинознавства». З 2017 р. кафедра має назву «Галузевого машинобудування і агроінженерії».

Першим завідуючим кафедрою було обрано к.т.н., доц. Ганжурова С.М., який був і першим ректором інституту.

Ганжуров Семен Михайлович
(1927-1988)
к.т.н., доц., перший  ректор інституту,
перший завідувач кафедри деталей машин і теорії механізмів і машин

 

На кафедрі в той час працювало 7 викладачів і 1 лаборант, з них три кандидата технічних наук (доц. Ганжуров С.М., ст. викладачі Іванов С.Г. і Каплун В.Г.) два старших викладача (Добжанський Ю.Ф., Кіницький Я.Т.) і три асистента (Костогриз С.Г., Андрійчук А.Ф., Гладкий Я.М.). Кафедра знаходилась у другому навчальному корпусі та займала  дві кімнати загальною площею 15-20 м². В одній із кімнат була розташована лабораторія ТММ і кабінет кафедри, в іншій – кабінет деталей машин, які були обладнані ще в 1965-66 рр. ст. викладачами Кіницьким Я.Т. і Журавльовим І.М. У 1970 р. кафедрі були виділені нові приміщення в 3-му навчальному корпусі, площа яких складала 172 кв. м.

В наступні роки кафедру очолювали проф. Каплун В.Г., проф. Кіницький Я.Т., проф. Харжевський В.О. Зараз завідує кафедрою доц. Мартинюк А.В. На теперішній час кафедра займає приміщення загальною площею понад 800 кв. м, у т.ч. лабораторія ТММ (3-217) – 63,7 м², кабінет «Деталей машин» – (3-226) – 80,3 м², лабораторія «Тваринництва та підіймально-транспортних машин» (3-219) – 65 м², навчально-сертифікаційний центр SolidWorks (3-103) – 65,3 м², лабораторія «Обладнання громадського харчування» (3-115) – 32,7 м², кабінет кафедри (3-222) – 47,9 м², кабінет завідувача кафедри і ЕОМ (3-224) – 31,8 м², препараторські (3-220) – 16,3 м² і (3-117) – 14,3 м², лабораторія «Сільськогосподарських машин «Ельворті» (3-114) – 54 м², лабораторія «Сільськогосподарських машин та систем точного землеробства» (НВК2-201) – 52,2 м², лабораторія «Трактори і автомобілі» (НВК2-101) – 51,4 м², лабораторія «Автоматизації технологічних процесів» (НВК 2-105) – 52,1 м², дільниця та лабораторія «Технічного сервісу і ремонту сільськогосподарської техніки» – 104 м² і 20,2 м², відповідно, Подільський науковий фізико-технологічний центр – 78 м².

 

Склад кафедри машинознавства, 2006 р.

У 2000 р. при кафедрі була відкрита підготовка інженерів-механіків зі спеціальності «Обладнання переробних і харчових виробництв» та створена відповідна секція, завідувачем якої призначений д.т.н., проф. Стечишин М.С., а в 2011 р. одержана ліцензія на підготовку магістрів з цієї спеціальності. У 2020 році вказана спеціальність трансформувалася в освітню програму «Агропереробка та інжиніринг» спеціальності 133 «Галузеве машинобудування». В 2017 р. на кафедрі започатковано підготовку за освітньою програмою «Агроінженерія» спеціальності 208 «Агроінженерія» для першого (бакалаврського) рівня  вищої освіти.

За час існування кафедри її викладачами та лаборантами проведена значна робота зі створення матеріально-технічної бази, удосконалення навчальної, науково-методичної, науково-дослідної та виховної роботи. При переході кафедри в новий (третій) навчальний корпус були переобладнані лабораторія ТММ і кабінет деталей машин. Особливо ефективно проводилась ця робота з 1.09.1971 р., коли кафедру очолив доц. Каплун В.Г.

При цьому слід відмітити велику роботу по обладнанню кафедри викладачів: доцентів Костогриза С.Г., Пастуха І.М., ст. викладачів Добжанського Ю.Ф., Кіницького Я.Т., асист. Нестеровського В.В. Це їх руками протягом 1973 р. були заново переобладнані лабораторії кафедри і створений оригінальний кабінет деталей машин, що не має аналогів в інших вузах України, сучасна лабораторія ТММ; а в 1974 р. розпочате обладнання кабінету підіймально-транспортних машин, яке закінчене в 1996 р. Це дозволило вже в 1973 р. на базі кафедри провести І семінар-нараду завідувачів кафедрами деталей машин і ведучих викладачів вузів України, а в 2002 р. – міжнародну науково-технічну та методичну конференцію «Механіка машин і механізмів», присвячену 40-річчю університету. Ця робота проводиться і далі – в 2001 р. створена лабораторії «Обладнання переробних і харчових виробництв», у 2011р. створена лабораторія «Обладнання громадського харчування», заново переобладнаний кабінет систем автоматизованого проектування, який став навчально-сертифікаційним центром SolidWorks. З 2017 р. створено та обладнано сучасним устаткуванням цілий ряд спеціалізованих аудиторій сільськогосподарського спрямування: лабораторії «Тракторів і автомобілів», «Сільськогосподарських машин «Ельворті», «Сільськогосподарських машин та систем точного землеробства», «Автоматизації технологічних процесів», лабораторію і дільницю «Технічного сервісу і ремонту сільськогосподарської техніки».

Викладачі кафедри приділяють значну увагу розробці навчально-методичної літератури, ними розроблено: 5 підручників, понад 15 на­вчальних посібників, понад 120 інших методичних розробок загальним обся­гом більше 1000 др. арк., призначених для організації самостійної роботи студентів, проведення практичних і лабораторних занять, курсового та дипломного проектування з дисциплін кафедри, які передбачають використання комп’ютерних технологій та технічних засобів навчання. У 1997 р. проф. Кіницьким Я.Т. закінчено розробку, а старшим лаборантом Школяром Ю.І. виготовлення комплекту кольорових (тіньових) моделей плоских механізмів (110 моделей), який дозволяють значно покращити наочність курсу ТММ. У 2005–2007 рр. аналогічні комп’ютерні моделі механізмів розроблені проф. Семенюком М.Ф. Протягом 1990-97 рр. було опубліковано повний текст лекцій з курсу ТММ (9 частин, 791 с.), який послужив основою для розробки відповідного підручника з ТММ, виданого в 2002 р. видавництвам АН України «Наукова думка». Викладачі кафедри регу­лярно розробляють та оновлюють  освітні програми за спеціальностями, робочі програми дисциплін, мето­дичні вказівки до практичних і лабораторних занять та курсового і ди­пломного проектування, практичної підготовки, які відповідають кредитно-трансферній системі навчання. Тільки за останні роки видано біля 10 навчальних посібників.

Склад кафедри машинознавства, 2012 р.

У 1989 р. група викладачів (Каплун В.Г., Кіницький Я.Т., Пастух І.М.) за велику науково-методичну і виховну роботу нагороджена дипломом і премією Мінвузу України. Викладачі Каплун В.Г. і Кіницький Я.Т. у різні роки були нагороджені нагрудним знаком Мінвузу СРСР «За відмінні успіхи в роботі», а проф. Кіницькому Я.Т., Семенюку М.Ф., Пастуху І.М. і доц. Сіліній Л.А., Білецькому О.О. присуджені звання «Відмінник освіти України». У 1980 р. проф. Костогриз С.Г. нагороджений орденом «Знак Пошани», а в 2000 р. йому присвоєно почесне звання «Заслужений працівник народної освіти України». У 2007 р. проф. Олександренко В.П. нагороджений знаком МОН України «За наукові досягнення». Викладачі неодноразово нагороджувалися грамотами міської та обласної ради. Міністерства освіти і науки України, Кабінету міністрів України, Верховної ради України, були стипендіатами премії Кабінету міністрів України для молодих науковців.

Викладачі кафедри беруть активну участь у житті університету: проф. Костогриз С.Г. був деканом механічного факультету, проректором університету з навчальної роботи, першим проректором; проф. Каплун В.Г. довгий час був проректором університету з наукової роботи; проф.  Олександренко В.П. – голова спеціалізованої вченої ради із захисту докторських дисертацій, декан факультету інженерної механіки, перед цим довгий час був начальником науково-дослідної частини університету, деякий час цю посаду займав проф. Стечишин М.С., який зараз є науковим керівником Подільського наукового фізико-технологічного центру; проф. Кіницький Я.Т. 8 років очолював профспілкову організацію професорсько-викладацького складу і співробітників університету, 5 років був заступником голови профкому, 3 роки вченим секретарем спеціалізованої вченої ради із захисту докторських дисертацій, з 2003 р. – заступник голови комісії рейтингового оцінювання науково-педагогічних працівників університету; доц. Лук’янюк М.В. – керівник Подільського наукового фізико-технологічного центру, незмінний керівник студентського театру естрадних мініатюр (СТЕМу); проф. Шалапко Ю.І. був керівником школи механіки та інформатики; доц. Медведчук Н.К. – була секретарем ради механічного факультету, зараз заступник декана заочного відділення факультету економіки та управління; проф. Харжевський В.О. – відповідальний за впровадження в університеті системи комп’ютерного моделювання SolidWorks та вчений секретар спеціалізованої вченої ради із захисту докторських дисертацій; доц. Курской В.С. – заступник декана факультету інженерної механіки; доц. Мартинюк А.В. – багаторічний відповідальний секретар приймальної комісії університету. У роботі спеціалізованої вченої ради із захисту докторських дисертацій беруть участь доктори наук кафедри. Колишній викладач кафедри доц., к.т.н. Матіїшин М.В. довгий час очолював кафедру безпеки життєдіяльності, доц., к.п.н. Гладкова В.М. очолювала кафедру педагогіки та психології, а проф., д.т.н. Гладкий Я.М. був деканом заочного факультету № 1, та директором Інституту заочного і дистанційного навчання.